Cursus voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MULLIGAN OPLEIDINGEN VOF
Middels het aanvinken van de cursusvoorwaarden verklaart u op de hoogte te zijn van onderstaande informatie, alsmede op de hoogte te zijn van de door MULLIGAN™ Opleidingen VOF toegepaste Privacy Policy.

Artikel 1. Deelname aan de cursussen
Inschrijving voor de cursussen is alleen mogelijk voor (verbijzonderde) fysiotherapeuten en artsen. Wanneer u zich aanmeld voor de cursussen, verklaart u te voldoen aan deze voorwaarde voor deelname.

Artikel 2. Toepassing van de algemene voorwaarden
Indien het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en toegezonden is, en de voorwaarden (inclusief privacy policy) zijn aangevinkt, zijn de voorwaarden in dit document gesteld van toepassing.

Artikel 3. Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. U wordt automatisch op de deelnemerslijst geplaatst, tenzij u binnen twee weken na inschrijving een ander bericht van ons ontvangt. Zodra u een bevestiging van uw inschrijving ontvangt (niet van uw aanmelding, maar van uw inschrijving), bent u definitief ingeschreven.

Artikel 4. Kosten en betalingsvoorwaarden
De kosten voor de cursussen van MULLIGAN™ Opleidingen kunt u vinden bij de gegevens m.b.t. de respectievelijke cursussen op deze website. Het cursusgeld moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus zijn overgemaakt. U ontvangt in uw mailbox de factuur voor de desbetreffende cursus waarvoor u hebt ingeschreven.
Ten aanzien van de cursus MULLIGAN™ Concept ABC is het mogelijk het cursusbedrag in twee termijnen te voldoen. Het eerste en tweede termijn dient dan respectievelijk uiterlijk een maand voor start van blok A en uiterlijk een maand voor start van blok B overgemaakt te zijn. Wat betreft de herhalingsdag en de MULLIGAN™ specials is het niet mogelijk in termijnen te betalen. U dient die bedragen in zijn geheel drie weken vooraf te voldoen.
Het bankrekeningnummer van MULLIGAN™ Opleidingen wordt vermeld op de factuur die de cursist krijgt toegestuurd. Indien de cursist niet aan de betalingsverplichting voldoet is MULLIGAN™ Opleidingen gerechtigd de inschrijving ongedaan te maken.
MULLIGAN™Opleidingen is een Nederlandse onderneming. U kunt voor de cursussen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille (Belgische subsidie maatregel).

Artikel 5. Annulering inschrijving door cursist vooraf aan de cursus
Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin u uw inschrijving nog kosteloos kunt intrekken.
Mocht u daarna nog onverhoopt verhinderd zijn, dan dient u met opgave van de reden, dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat door te geven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 21 dagen (drie weken) voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitioneerd voor niet gevolgde cursusdagen.

U dient de cursus drie weken van te voren te betalen. Indien u dan nog niet heeft betaald ondanks aanmaningen en vervolgens de cursus afzegt zonder zeer urgente reden, dan wordt u 25% van het cursusgeld in rekening gebracht, zijnde administratieve kosten en misgelopen inkomsten voor de organisatie. Immers op zo’n kort termijn is het voor de organisatie niet meer mogelijk de vrijgekomen plaats nog te vullen.

Artikel 6. Afwezigheid zonder annulering vooraf
Wanneer u niet verschijnt op de cursus zonder annulering vooraf dan geldt dat u geen recht heeft op restitutie van de cursusgeld maar ook geen recht op het inhalen van cursusdagen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de cursusdagen goed te noteren in uw agenda.

Artikel 7. Afwezigheid met annulering vooraf
Wanneer u onverhoopt zich moet afmelden voor een cursus vanwege zeer urgente reden dan geldt dat MULLIGAN™ Opleidingen samen met u kijkt naar een alternatieve locatie en datum om de niet gevolgde dag of dagen in te halen. Onder urgente redenen vallen ziekte, een operatie moeten ondergaan, of een begrafenis van een nabij familielid of zeer dierbare vriend. Geen oppas kunnen vinden voor een kind of kinderen, plotseling niet weg kunnen uit de praktijk vanwege drukte, vanwege een vakantietrip niet kunnen etc.: dit valt  niet onder urgente redenen en u heeft in dergelijke situatie, in principe, geen recht heeft op restitutie van cursusgeld of het inhalen van de cursudagen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid cursusdagen goed te in te plannen in uw agenda en daar rekening mee te houden.

Artikel 8. Annulering van de cursus door MULLIGAN™ Opleidingen
MULLIGAN™ Opleidingen houdt het recht om een cursus te annuleren in geval er te weinig cursisten hebben ingeschreven. In dat geval krijgt u daarvan tijdig bericht en mocht u al betaald hebben, dan krijgt u uw cursusgeld volledig terug geboekt.

MULLIGAN™ Opleidingen houdt het recht om een cursus te annuleren in geval de docent al dan niet plotseling verhinderd is door zeer urgente redenen, zoals ziekte of plotseling sterfgeval van een zeer close familielid. In dergelijke situaties zal MULLIGAN™ Opleidingen eerst kijken of het mogelijk is dat de andere docent de cursus overneemt, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal de cursus worden verschoven naar een andere datum. De cursisten krijgen hier uiteraard zo snel als mogelijk is informatie over. Indien het niet anders kan dan de cursus te verplaatsen, dan kunnen cursisten kosteloos hun deelname alsnog annuleren indien de nieuwe data hen echt niet schikt. Natuurlijk wordt in die situatie ook gekeken of er nog een mogelijke andere optie is qua datum.

Belangrijk voor u is te weten dat, in een sitautie dat MULLIGAN™ Opleidingen, om redenen als hierboven omschreven, de cursus moet annuleren, u geen aanspraak kunt maken op misgelopen inkomsten omdat u deze dagen had vrijgehouden. U kunt dus in die situatie MULLIGAN™ Opleidingen niet verantwoordelijk stellen.

Artikel 9. Filmen, fotograferen en geluidsopnames tijdens de cursusdagen
Het is niet toegestaan tijdens de cursusdagen te filmen of fotograferen en/of geluidsopnames te maken.

Artikel 10. Gebruik van de naam en het LOGO MULLIGAN Concept / aanduiding Mulligan Therapeut
Het is niet toegestaan het logo MULLIGAN™ Concept te gebruiken op uw eigen website. De naam MULLIGAN™ is internationaal geregistreerd en ook het logo is een geregistreerd beeldmerk.
U mag zich na het volgen van deze cursus niet MULLIGAN™ therapeut noemen. U mag zichzelf niet neerzetten als specialist in het MULLIGAN™ Concept. U mag niet claimen bekwaam te zijn in het MULLIGAN™ Concept.  U mag niet claimen dat de praktijk waar u werkt gespecialiseerd is in het MULLIGAN™ Concept. U kunt alléén aangeven of benoemen dat u de cursus heeft gevolgd. Alléén cursisten die met goed gevolg het Certified Mulligan Practitioner examen hebben afgelegd, mogen zich Mulligan Therapeut of Mulligan Specialist noemen en dit op hun website vermelden. Zij ontvangen ook een aangepast logo, welke zij mogen gebruiken op hun website etc.

Artikel 11. Aanvangstijd van de cursussen
Het is tegenwoordig erg druk op de Nederlandse wegen. Om die reden starten de cursussen over het algemeen op een vroeg tijdstip (07.45 uur) of op een later tijdstip (tussen 10.00 en 10.45 uur) om de files te ontwijken.

Artikel 12. Bescherming persoonsgegevens/ Privacy Policy
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan medecursisten, andere personen of instanties. T.b.v. het bijschrijven van de accreditatiepunten voor het Centraal Kwaliteits Register worden uw gegevens wel doorgestuurd naar het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, afdeling Accreditatie Register of Keurmerk Fysiotherapie indien van toepassing. Voor verdere regels en informatie over onze Privacy Policy verwijzen wij u naar het speciale hoofdstuk Privacy Policy onder het kopje “cursussen” op onze website.

Artikel 13. Klachtenprocedure

  • Indien een cursusdeelnemer een klacht heeft over een cursusactiviteit is onderstaande klachtenprocedure van toepassing.
  • Klachten die snel zijn op te lossen kunnen mondeling aan MULLIGAN™ Opleidingen worden gemeld. MULLIGAN™ Opleidingen zorgt voor een snelle afhandeling. Andere klachten worden via de hier beschreven procedure afgehandeld.
  • De klacht moet door de cursusdeelnemer uiterlijk 7 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (via post of email) en zo gedetailleerd mogelijk aan Mulligan Opleidingen worden gemeld (Secretariaat MULLIGAN™ Opleidingen, t.a.v. mevrouw E.E.M. van Spaendonck, Lange Putstraat 57, 5211 KN  ‘s-Hertogenbosch of info@mulliganconcept.nl). Na ontvangst bevestigt MULLIGAN™ Opleidingen binnen 1 werkdag de ontvangst.
  • MULLIGAN™ Opleidingen reageert schriftelijk uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Indien MULLIGAN™ Opleidingen meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de klacht zal Mulligan Opleidingen dat binnen 4 weken kenbaar maken en daarbij ook aangeven hoeveel tijd maximaal nodig is om een schriftelijke reactie te geven.
  • MULLIGAN™ Opleidingen handelt klachten op professionele wijze af.
  • In geval van blijvende geschillen zal MULLIGAN™ Opleidingen een onafhankelijke derde instantie inschakelen (mediator). In dat geval zal het Centrum Onderwijs Mediation worden ingeschakeld. Eventuele uitspraken van de mediator zijn voor MULLIGAN™Opleidingen bindend en zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden.
  • Mulligan Opleidingen gaat op vertrouwelijke wijze met klachten van cursusdeelnemers om.
  • Klachten en de wijze waarop ermee is omgegaan worden geregistreerd door Mulligan™Opleidingen en voor minstens 5 jaar bewaard.